God man

Skälen för godmanskap kan vara mycket olikartade. I överförmyndarförvaltningens verksamhet förekommer därför flera typer av godmanskap.

Att vara god man är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någon annans räkning. Ett godmanskap kan träda in som ett tillfälligt uppdrag i ett redan förordnat ställföreträdarskap (förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap) eller anordnas som ett fristående uppdrag. God man kan förordnas av många olika anledningar.

Både vuxna och barn kan förordnas en god man.

Följande godmansuppdrag står under överförmyndarnämndens tillsyn:

 • God man av hälsoskäl
 • God man för att bevaka bortavarandes eller okändas intressen
 • God man för ensamkommande flyktingbarn
 • God man i förmyndarens ställe
 • God man vid motstridiga intressen
 • God man för herrelösa fastigheter

God man av hälsoskäl

Den vanligaste formen av godmanskap är den för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet kommer till, anordnas, genom att tingsrätten beslutar i frågan. Samtidigt som tingsrätten tar beslut om anordnandet ska en person utses, förordnas, till god man.

Ett fullt godmanskap består av tre delar; förvalta den hjälpbehövandes egendom, bevaka hans eller hennes rätt och sörja för hans eller hennes person.

Omfattningen förvalta egendom talar till stor del för sig själv. Det handlar framförallt om att se till att den enskildes egendom är tryggt placerade med en skälig avkastning.

Även bevaka rätt talar till stor del om vad omfattningen handlar om. Gode mannen ska se till att den enskilde får del av alla de rättigheter som han eller hon har rätt till. Det kan vara att få bostadstillägg, ansöka om pension, bli rätt företrädd vid en domstol och så vidare. Men i omfattningen igår även att se till att huvudmannen, den hjälpbehövande, får möjlighet att göra rätt för sig. Här kan det handla om att lämna in deklaration, betala av en skuld eller lämna rätt underlag vid ansökan om sjukpenning.

Den tredje och sista delen av ett fullt godmanskap är sörja för person. Det betyder att gode mannen ska se till att huvudmannen får nytta av sina pengar. Det kan betyda att gode mannen måste se till att: kontrollera så att lämnade fickpengar till ett boende verkligen kommit huvudmannen till del, huvudmannen har kläder och ett boende som matchar ekonomin, allt som huvudmannen betalar för uppfyller det som varit utlovat, men även att se till att huvudmannen får gå till tandläkaren, hårfrisören, åka på resa och delta i andra aktiviteter som huvudmannens ekonomi tillåter. Det är dock inte gode mannens uppgift att utföra praktiska sysslor åt huvudmannen. Gode mannen är en ställföreträdare som arbetar för huvudmannen mot tredje man; anhöriga, boendepersonal, myndigheter, vårdinrättningar och så vidare. Att vara god man är således inte ett socialt uppdrag.

Gode mannen ska genom sitt uppdrag att sörja för den enskildes person se till att dels rätta munnen efter matsäcken när det behövs, men också sätta guldkant på tillvaron när det finns utrymme för det.

Detta är en kort beskrivning av god man av hälsoskäl. Du hittar mer information under sidrubriken broschyrer.

God man för att bevaka bortavarandes intresse

Överförmyndaren skall förordna god man för den som är bortavarande eller okänd i ett flertal olika situationer. Vanligast är att en god man behövs för att bevaka en till namnet känd arvinges rätt i dödsbo och förvalta dennes lott i boet.

Om den som avlidit har en arvinge som är känd men som vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet skall överförmyndarnämnden förordna en god man åt den bortavarande.

I det fall en person är saknad, t.ex. på grund av naturkatastrof eller liknande, och därför inte kan bevaka sin rätt eller sköta sin ekonomi skall också en god man utses. Den gode mannen skall bevaka rätten för den saknades räkning eller sköta dennes ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarnämnden skall förordna god man efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo, skall det anmälas hos överförmyndarförvaltningen av den som har boet i sin vård.

Uppkommer vid utredning av dödsbo frågan om förordnande av god man hör ärendet till överförmyndaren för den kommun där den döde hade sitt hemvist.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) skall skyndsamt kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas uppehållstillstånd, skall den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om ett barn under 18 år, som är utländsk medborgare eller statslös, kommer till Sverige utan att vara i sällskap med någon av sina föräldrar eller någon annan person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndarnämnden förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Sådan god man skall också förordnas om det utländska barnet visserligen kommit till Sverige med sina föräldrar, men till följd av en händelse därefter kommit att stå utan föräldrar eller annan vuxen ställföreträdare. Så är t.ex. fallet om barnets föräldrar avlider, insjuknar eller avviker.

En god man behöver inte utses om det är uppenbart obehövligt. Vanligen kan t.ex. inte anses att ett utländskt barn som utan sina föräldrar (eller motsvarande) vistas här i landet under en resa eller som utbytesstudent skulle befinna sig i en sådan situation att det finns anledning att förordna god man. På liknande sätt kan det förhålla sig med ett utländskt barn som inom en kortare tid kommer att fylla 18 år och inte i övrigt är i behov av någon som kan träda i hans eller hennes förmyndares och vårdnadshavares ställe.

Godmanskapet för ensamkommande barn syftar till att gode mannen som barnets ställföreträdare skall utgöra det nav kring vilket barnets alla angelägenheter samordnas. Den som är god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Godmanskapet är en tillfällig lösning av barnets behov av ställföreträdare i avvaktan på att beslut fattas i anledning av barnets ansökan om uppehållstillstånd. Därefter skall socialnämnden utreda frågan om barnet skall förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Exempel på vad som ingår i uppdraget:

 • Träffa barnet och boendet för en presentation och etablera ett förtroende
 • Meddela socialtjänst, boende och skola med flera om godmansuppdraget
 • Vid behov ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos Migrationsverket
 • Företräda barnet hos myndigheter samt att närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet
 • Besluta i frågor gällande boende för barnet tillsammans med socialtjänsten
 • Ansöka om dagersättning för barnet från Migrationsverket samt ansöka om andra bidrag t.ex. klädbidrag, resebidrag och aktivitetsbidrag
 • Ansöka om plats på skola (förskola)
 • Delta i utvecklingssamtal i skola (förskola)
 • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar mm.
 • Bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård som barnet behöver
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • Meddela folkbokföringen och överförmyndarnämnden när permanent uppehållstillstånd erhållits
 • Meddela överförmyndarnämnden om barnet flyttar
 • Gå igenom Migrationsverkets beslut efter ansökan om uppehållstillstånd med barnet och det offentliga biträdet
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden

God man i förmyndarens ställe

Under vissa förutsättningar kan god man förordnas som vikarie för förmyndaren
Om en förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet kan god man förordnas att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter. Den ordinarie förmyndarens hinder skall vara av tillfällig karaktär. Förordnande av god man i dessa fall skall göras av överförmyndarnämnden.

Om förmyndaren avlider kan inte en god man träda i hans eller hennes ställe.

I samband med att domstol tillfälligt skiljer en förmyndare från förmynderskapet, kan även rätten förordna god man i förmyndares ställe.

God man vid motstridiga intressen

Den gemensamma nämnaren för denna typ av godmanskap är att det i ett redan pågående ställföreträdarskap behöver förordnas en tillfällig ställföreträdare (god man) som tar över vissa uppgifter från den ordinarie företrädaren. Behovet har sin grund i hinder av rättslig natur för den ordinarie företrädaren att agera för den enskildes räkning.

I de fall då förmyndaren på grund av hinder av rättslig natur inte kan handla på den underåriges vägnar skall en god man tillfälligt förordnas för den underårige. Sådant hinder förekommer särskilt i det praktiskt viktiga fallet att underårigt barn är tillsammans med efterlevande far eller mor delägare i dödsbo. Den efterlevande av föräldrarna skall då som regel vara förmyndare. Endast för vården av den omyndiges rätt i dödsboet träder god man i förmyndarens ställe. Behörighet att förordna god man i sådant fall tillkommer överförmyndarnämnden.

På liknande grunder kan det behövas en tillfällig god man då en enskild vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har har del i samma dödsbo. Den gode mannen eller förvaltaren kan då inte både företräda sig själv och huvudmannen i samma dödsbo, varför en tillfällig god man skall förordnas. Även i detta fall görs förordnandet av överförmyndarnämnden.

Om det blir aktuellt med en rättshandling eller en rättegång mellan en underårig och dennes förmyndare eller dennes förmyndares make eller sambo eller någon som förmyndaren också företräder kan förmyndaren inte företräda den underårige. I sådant fall skall överförmyndarnämnden förordna god man åt den underårige. Så kan också vara fallet vid rättshandling eller rättegång mellan en god man eller förvaltare och dennes huvudman. En god man eller förvaltare har nämligen inte rätt att företräda den enskilde, om det uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan den enskilde å ena sidan och och den gode mannen eller förvaltaren, hans eller hennes make eller sambo eller någon som han elller hon företräder å andra sidan.

Exempel på situationer där det kan finnas behov av en tillfällig god man:

• kontrakt behöver tecknas mellan den omyndige och dennes förmyndare, eller mellan den vuxne och dennes gode man eller förvaltare
• förmyndaren och det underåriga barnet äger gemensamt en fastighet, vilken skall pantsättas för lån
• talan om fastställande av faderskap förs av barnet gentemot föräldern/förmyndaren och
• mottagande av en värdefull gåva (t.ex. fastighet eller bostadsrätt) som ges från förmyndaren till barnet m.m.

Överförmyndarnämnden kan också i andra fall på eget intitiativ eller på ansökan förordna god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare, i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller sambos intresse.

Ansökan om god man för s.k. ensamkommande barn får göras av Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndarnämnden kan också självmant ta upp frågan.

God man för  herrelösa fastigheter

Överförmyndarnämnden får förordna god man för juridiska personer i två fall, nämligen i frågor som rör expropriation och förättning av fastighetsbildning som avser fastigheter som ägs av upplösta bolag eller andra upplösta sammanslutningar.

Om ansökan om expropriation avser en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller annan upplöst sammanslutning, får överförmyndarnämnden förordna god man att företräda sammanslutningen i frågor som rör expropriationen.

Behov av god man i frågor om expropriation skall anmälas till överförmyndarnämnden av regeringen, länsstyrelsen eller annan myndighet som regeringen bestämmer. I vissa fall skall anmälan göras av domstol.

Vid fastighetsbildningsförrättning som rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning, får överförmyndarnämnden också förordna god man. Anmälan om sådan god man skall göras till överförmyndarförvaltningen av lantmäterimyndigheten.

De grundläggande reglerna för godmanskap i föräldrabalken gäller även gode män som utses enligt 2 a § expropriationslagen (1972:719) och 4 kap. 12 § fastighetsbildningslagen (1970:988). I frågor som rör expropriation ankommer på den gode mannen att bevaka den upplösta sammanslutningens intressen; huvudsakligen att motverka att fastigheten exproprieras till underpris. På liknande vis skall en god man vid fastighetsbildningsförrättning bevaka den upplösta sammanslutningens intressen.

Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en förrättnings-lantmätare och, under vissa förutsättningar, två gode män. En god man för herrelös fastighet är inte en sådan god man som ingår i lantmäterimyndigheten.