För dig som är god man och förvaltare

För vissa av den gode mannens eller förvaltarens åtgärder för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid:

  • uttag av spärrade bankmedel,
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt,
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning,
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning,
  • drivande av rörelse och
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte.
  • Ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen skickas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

Kontakta Överförmyndarnämnden för ytterligare information. Vissa av de ovan nämnda åtgärderna och förfarandet hos förvaltningen finns beskrivet i särskilda broschyrer som du kan hämta här.

Nämndens blanketter hittar du här.