För dig som är förmyndare

För vissa åtgärder krävs enligt lag att föräldrar eller andra personer, som är förmyndare för ett barn, särskilt förordnade förmyndare, hämtar tillstånd från överförmyndarnämnden.

Vem skyddar barns pengarVissa åtgärder som föräldrar företar för sitt barns räkning kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller främst köp och försäljning av fast egendom eller bostadsrätt, utlåning och drivande av rörelse. Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Får den omyndige arv skall arvskifte upprättas och i vissa fall ges in till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

Även för en särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (i den mån förmynderskapsuppdrag ingår i förordnandet) gäller skyldighet att hämta överförmyndarnämndens samtycke i liknande omfattning som angetts ovan.

Vid gåva av viss egendom, såsom t.ex. fastighet eller liknande, från förmyndaren till barnet kan det därutöver ofta vara nödvändigt att förordna en tillfällig god man som företräder barnet vid mottagandet av gåvan. Detsamma kan gälla vid andra rättshandlingar mellan den omyndige och förmyndaren eller rättegång (t.ex. vid barnets talan om fastställande av faderskap). Exempel på rättshandlingar är upprättande av kontrakt mellan barnet och förmyndaren, föräldrars försäljning av aktier till sitt barn m.m.

Kontakta överförmyndarförvaltningen för mer information. Vissa av de ovan nämnda åtgärderna och förfarandet hos överförmyndarnämnden finns beskrivet i särskilda broschyrer som du kan hämta under sidrubriken broschyrer.