För dig som vill bli god man eller förvaltare

I Västerås finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Uppdrag som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande. I Västerås finns dessutom ett trängande behov av fler personer som kan åta sig uppdrag.

Hur gör jag för att bli god man?

Om du är intresserad av god man ska du börja med att lämna in en intresseanmälan om att bli god man genom att följa denna länk intresseanmälan.

Du kommer sedan bli kallad till en utbildning där du får mer allmän information om vad det innebär att vara god man.

Väljer du sedan att åta dig ett ärende som god man kommer nämnden kontrollera så att du inte har skulder registrerade hos Kronofogden, att du inte finns registrerad i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, att du inte uppbär försörjningsstöd. Du kommer efter utbildning få göra ett enklare prov.

Att vara god man är ett uppdrag som har stor betydelse för den som är i behov av stöd, huvudmannen. Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi, förvalta tillgångar. se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta samt se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon har rätt till..

Som god man har du även ett ansvar gentemot din huvudman att löpande bokföra ekonomiska transaktioner och i större frågor, när det går, inhämta din huvudmans samtycke. Du är även skyldig att redovisa huvudmannens ekonomi en gång per år till överförmyndarnämnden.

Uppdraget som god man upplever de flesta som ett mycket givande uppdrag där de får möjlighet att hjälpa personer som inte själv klarar av sina ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Uppdraget är till stor del ett ideellt uppdrag, men det utgår ett årligt arvode på cirka 10 000 kronor per år.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Intresseformulär