Arvode

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Om huvudmannen har låga inkomster och få tillgångar kan kommunen betala arvodet istället.

Om huvudmannen hamnar under båda gränserna här nedan betalar kommunen arvodet:

  • De skattepliktiga inkomsterna före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet
  • Värdet av huvudmannens samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.

Du ser på arvodesbeslutet vem som ska betala arvodet. Vi gör en ny bedömning av vem som ska betala varje år.

 

Hur mycket arvode får jag?

Arvodet skiljer sig mellan uppdragen. Ett normalarvode är ungefär 10 000 kronor för ett år, inklusive skatt och arbetsgivaravgifter.

I redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen beskriver du vilket arbete du lagt ner under året. Vi bedömer sedan hur mycket arvode du får för ditt uppdrag. För att du ska få ett så rättvist arvode som möjligt är det därför viktigt att du beskriver vilket arbete du lagt ner.

 

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?

Om huvudmannen ska betala arvodet ska du som god man eller förvaltare betala in skatt på arvodet samt arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

På arvodesbeslutet står det hur mycket arbetsgivaravgifter som ska betalas in. Hur mycket skatt som ska betalas räknar du ut själv. Du ska dra av 30 % i skatt på all ersättning som huvudmannen betalar.

Du ska även lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. En kopia på den förenklade arbetsgivardeklarationen lämnar du in med nästa årsräkning.

Här kan du ladda ner blanketten: https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4805.4.39f16f103821c58f680006744.html

För mer information, se Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman

 

När får jag mitt arvode?

När vi har granskat din årsräkning skickar vi ett arvodesbeslut till dig. Du ser på arvodesbeslutet hur mycket arvode du har rätt till och vem som ska betala arvodet. Du får inte ta ut arvode innan du har fått ett beslut.

Om huvudmannen betalar arvodet överför du arvodet efter skatt till ditt konto från huvudmannens konto.

Kommunen betalar ut arvode den 27:e varje månad.