Nämndens sammanträden

Överförmyndarnämnden sammanträder elva gånger per år. På sammanträdena beslutar nämnden bland annat om tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

För att få bästa möjliga beslutsunderlag bereder överförmyndarnämnden alltid ärenden som tas upp för prövning. Detta görs även om nämnden inte har någon skyldighet att bereda ärenden innan de tas upp för beslut.

En kallelse tillsammans med alla ärenden som ska behandlas på nämndsammanträdet skickas ut till nämndledamöterna en vecka innan sammanträdet. Innan dess behandlas ärendet av handläggare på överförmyndarförvaltningen. Det gör att handlingar och uppgifter som ska ligga till grund för beslut måste lämnas in till överförmyndarnämnden i god tid innan nämndsammanträdet äger rum.

Även om en nämndansökan lämnas in innan utsatta datum (se nedan) kan ytterligare handlingar komma att begäras in som ett led i beredningen av ärendet. Att lämna in en ansökan innan utsatt sista datum är således inte en garanti för att ditt ärende tas med på nästkommande nämndsammanträde.

 

Överförmyndarnämndens sammanträden 2021

Sista inlämningsdag 2021

5 januari
1 februari
1 mars
5 april
10 maj
31 maj
2 augusti
6 september
4 oktober
1 november
29 november

Datum för nämndsammanträden 2021

19 januari
16 februari
16 mars
20 april
25 maj
15 juni
17 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december