Nya arvodesregler för gode män till ensamkommande barn

Datum: 2017-06-13

Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna i ersättningen träder i kraft den 1 juli 2017. De av regeringen beslutade förändringarna innebär avsevärt lägre ersättning till kommunerna för bland annat arvodeskostnader till gode män.

Mot bakgrund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna har överförmyndarnämnden i Västerås blivit tvungen att se över arvodesnivån och kostnadsersättningar till gode män för ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden i Västerås har beslutat om följande förändringar i arvodesreglerna (se nedanstående ruta). Hela beslutet går att läsa längst ner. De nya arvodesreglerna börjar gälla från den första juli 2017.

 

 • Under den tid barnet är asylsökande utgår ett arvode på 1344 kronor per månad (tre procent av ett prisbasbelopp). Ersättningen betalas ut efter inlämnad redogörelse kvartalsvis.

 

 • Från och med den dag barnet beviljas uppehållstillstånd utgår ett arvode på 896 kronor (två procent av ett prisbasbelopp) per månad. Ersättningen betalas ut efter inlämnad redogörelse kvartalsvis.

 

 • Omkostnader som kan uppstå ersätts av en schabloniserad kostnadsersättning på 896 kronor (två procent av ett prisbasbelopp) per år, fördelat kvartalsvis. I de fall en god man begär ersättning för kostnader överstigande den angivna ersättningsnivån ska den gode mannen kunna styrka kostnaderna med kvitto.

 

 • Milersättning för resa med egen bil kommer utbetalas i enlighet med Skatteverkets riktlinjer och mot uppvisande av körjournal. Resor beräknas enligt kortaste resväg. Resor med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto. Ingen restidsersättning utgår. Har gode mannen flera uppdrag skall dessa samordnas så antalet resor begränsas. För resor som inte täcks av kostnadsersättningen betalar överförmyndarnämnden i Västerås maximalt ut 1500 kronor per år och god man. Dock ersätts alltid resor i samband med asylutredningen.

I samband med förändringen kommer överförmyndarnämnden även att skicka ut en ny redogörelseblankett. Syftet är att förbättra och förenkla redovisningen. Det är viktigt att ni fyller i redovisningsblanketten så utförligt och korrekt som möjligt för att överförmyndarnämnden skall kunna utföra sin granskning. Redogörelserna kommer fortsättningsvis begäras in kvartalsvis. Detta innebär att gode män till ensamkommande barn snabbare kan få sitt arvode.

 

Beslutat av överförmyndarnämnden 2017-05-16

Arvode och omkostnadsersättning till god man för ensamkommande barn ska utgå enligt följande

 1. Att under den tid barnet är asylsökande utgår ett schabloniserat arvode om 3 procent av prisbasbeloppet (44 800 kronor 2017) per månad vilket motsvarar 36 procent av prisbasbeloppet per år. För del av månad arvoderas för antal dagar som uppdraget varat.
 2. Att från och med den dag barnet beviljas uppehållstillstånd utgår ett schabloniserat arvode om 2 procent av prisbasbelopp per månad, motsvarande 24 procent av prisbasbeloppet per år.
 3. Att i de fall uppdraget innebär en markant lägre alternativt högre arbetsinsats än den tid som ett uppdrag vanligtvis omfattar eller om det föreligger brister i utövandet eller redovisningen av uppdraget, kan arvode reduceras eller öka efter överförmyndarverksamhetens handläggning.
 4. Att ersättningen för timersättning fastställs till 200 kronor.
 5. Att en god mans omkostnader under uppdraget ersätts med ett schablonbelopp om 2 procent av prisbasbeloppet per år. I de fall en god man begär ersättning för kostnader överstigande den angivna ersättningsnivån ska den gode mannen kunna styrka kostnaderna med skriftligt underlag.
 6. Att milersättning för resa med egen bil kommer att utbetalas i enlighet med Skatteverkets riktlinjer och mot uppvisande av körjournal. Resor beräknas enligt kortaste resväg. Resor med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto. Ingen restidsersättning utgår. Har gode mannen flera uppdrag skall dessa samordnas så antalet resor begränsas.
 7. Att föreslagna ändringar av arvode och omkostnadsersättningar ska gälla för arbete som utförts jämte kostnader som uppkommit efter den 1 juli 2017.
Kategoriserad under: Okategoriserade