Vad ska en anmälan innehålla?

Det är överförmyndaren som avgör om det föreligger behov av en god man eller förvaltare och i så fall ger in en ansökan till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden information, dvs en utredning om personens sociala situation.

Vidare krävs den enskildes samtycke till att en god man förordnas. Är dennes tillstånd sådant att ett samtycke inte kan ges skall i stället behovet av en god man styrkas genom ett läkarintyg. Anmälan om behov av förvaltare skall styrkas med ett läkarintyg som utvisar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Socialnämndens utredning skall inte vara mer omfattande än vad som behövs i det enskilda fallet, t.ex. för ett begränsat godmanskap eller ett begränsat förvaltarskap.

Utredningen skall beskriva den enskildes ekonomiska förhållandena. Vidare skall utredningen redovisa bostadssituation, hälsotillstånd, funktionshinder, social situation, släktingar, hur personen fungerar i sin vardag och varför den enskildes hjälpbehov inte kan lösas på annat mindre ingripande sätt än genom att god man eller förvaltare förordnas. Om socialtjänsten anser att god man eller förvaltare ska förordnas ska också framgå vilka konkreta åtgärder socialtjänsten anser att gode mannen eller förvaltaren ska hjälpa den enskilde med.

Socialnämndens anmälningsskyldighet gäller även i de fall det inte går att få
den enskildes samtycke eller ett läkarintyg . Utifrån anmälan ansvarar då överförmyndaren för den fortsatta utredningen.

Den enskilde själv eller socialnämnden kan föreslå att en viss person utses till god man eller till förvaltare.

Uppgifter för anmälan

 • ekonomiska förhållandena
 • bostadssituation
 • hälsotillstånd
 • ev funktionshinder
 • social situation
 • hur personen fungerar i sin vardag
 • varför den enskildes hjälpbehov inte kan lösas på annat sätt än genom att god man eller förvaltare förordnas t.ex. genom
  • Fullmakt till anhöriga
  • Anhörigbehörighet enligt 17 kap föräldrabalken
  • Egnamedelsförvaltning med stöd av socialtjänstlagen
  • Personligt ombud
  • Att fakturor sätts på autogiro
  • Boendestöd enligt socialtjänstlagen
  • Kontaktperson eller ledsagare enligt LSS eller socialtjänstlagen
 • info om släktingar

Handlingar till anmälan

Nedanstående handlingar ska bifogas anmälan om godmanskap eller förvaltarskap:

 • läkarintyg
 • den hjälpbehövandes skriftliga samtycke om han eller hon förstår vad saken gäller