Sekretessen bryts

Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i

anmälan om behov av en god man eller förvaltare samt när överförmyndaren
begär upplysningar från nämnden.

Överförmyndaren bestämmer själv vilka uppgifter som behövs från socialtjänsten. Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna ut begärda uppgifter (FB 16 kap.10 § ).

Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndaren behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter beträffande en underårigs egendom.

OBS! överförmyndaren har inte en motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot
socialnämnden.
Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.