Interimistiska beslut

Det kan visa sig att den enskildes angelägenheter kräver omedelbar vård eller

att ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för dennes person eller
egendom.

I sådana situationer skall socialnämnden anmäla att det föreligger ett omedelbart behov av god man eller förvaltare. Socialnämndens anmälan skall göras till överförmyndaren även när det gäller behovet av ett interimistiskt beslut.

Tingsrätten kan då fatta ett interimistiskt beslut om god man eller förvaltare i
de fall ett slutligt beslut inte kan ges omedelbart.

Som exempel på en situation där detta kan bli aktuellt kan nämnas att den enskilde riskerar att vräkas från sin bostad eller av oförstånd utnyttjas ekonomiskt, t.ex. luras att ge bort hela sin pension eller banktillgodohavande och därmed kommer att sakna medel till sin försörjning.
Texten är i sin helhet hämtad från SKL cirkulär 2001:32.