Gode mannens uppgifter

När tingsrätten förordnat en god man utfärdar överförmyndaren ett registerutdrag, som bygger på tingsrättens beslut, och där omfattningen av godmanskapet framgår.

Den gode mannens uppdrag kan vara ett s.k. fullt godmanskap, vilket innebär
att bevaka den enskildes rättigheter, sköta ekonomin och se till att denne får adekvat vård och omsorg. Det senare betyder inte att gode mannen själv skall vårda eller praktiskt sköta om sin huvudman utan att se till att denne får den hjälp och omvårdnad som behövs och som skall ges t.ex av socialtjänsten.

Uppdraget kan också vara ett s.k. begränsat godmanskap. Ett begränsat uppdrag kan t.ex. gälla att bevaka huvudmannens rätt och förvalta dennes egendom.Ett begränsat uppdrag kan också gälla enstaka tillfällen, t.ex. vid försäljning av en fastighet eller att bevaka huvudmannens rätt vid en boutredning.

Huvuduppgiften för den gode mannen är att tillvarata huvudmannens intressen
och att alltid handla på det sätt som bäst gagnar denne (FB 12 kap 3§). Om
gode mannens uppdrag är att förvalta tillgångarna så är det den gode mannen
som ska sköta ekonomin och inte t.ex. personal på ett gruppboende.
Huvudmannens vilja skall vara vägledande. Den gode mannen skall fungera
som ett biträde åt huvudmannen och så långt det är möjligt samråda med denne. Det innebär också att företräda huvudmannen och den gode mannen har därför ingen tystnadsplikt.

Huvudmannens samtycke skall i princip inhämtas till de rättshandlingar den
gode mannen vill företa. Gäller det en rättshandling för den dagliga hushållningen anses att samtycke finns om inte huvudmannen gett uttryck för motsatsen.

Om en större förvaltningsåtgärd skall vidtas och huvudmannen inte är i
stånd att lämna sitt samtycke krävs ett läkarintyg som utvisar att samtycke inte
kan ges. Med en större förvaltningsåtgärd avses t.ex att öppna eller avsluta ett
bankkonto eller att avveckla ett hem.

Den gode mannens uppdrag kräver i vissa fall överförmyndarens godkännande,
t.ex. vid köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt vid bodelning,
arvsskifte eller upptagande av lån. Det kan noteras att huvudmannen
själv har kvar sin rättshandlingsförmåga och t.ex. själv kan sälja sin egendom.

Den gode mannen skall före den 1 mars varje år till överförmyndaren redovisa
sin förvaltning under föregående år.

En god man har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnaderna för sitt uppdrag. Enligt bestämmelserna i föräldrabalken skall arvodet till den gode
mannen, om det inte finns särskilda skäl, betalas av huvudmannen om denne
har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp. I andra fall betalar staden.
Texten är i huvudsak hämtad från SKL cirkulär 2001:32.