Gällande barn egendom

Förmynderskap

Barn under 18 år är underåriga och omyndiga. Ett omyndigt barn saknar som
regel rättslig handlingsförmåga. Med rättslig handlingsförmåga menas att själv
kunna företa rättshandlingar såsom att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta
sin egendom. Däremot har ett barn rättskapacitet, vilket innebär att det kan
förvärva rättigheter och skyldigheter t.ex. äga en fastighet.

Ett omyndigt barn måste således ha en ställföreträdare som kan företräda dess
intressen och rätt. De flesta barn har sina föräldrar som ställföreträdare. Föräldrarna ansvarar, såsom vårdnadshavare, för barnets person dvs försörjning, omvårdnad och fostran. Som förmyndare ansvarar de för förvaltning av barnets tillgångar och angelägenheter som rör tillgångarna och företräder också barnet rättsligt.

Föräldrars förvaltning

Lagstiftningen utgår från att de flesta föräldrar förvaltar sitt barns tillgångar på
ett betryggande sätt. Den grundläggande regeln är därför att föräldrars förvaltning av sitt barns tillgångar inte behöver kontrolleras så länge de understiger ett värde motsvarande åtta prisbasbelopp, f.n. är detta ca 339 200 kronor. I praktiken kommer tillsynen därför att koncentreras på föräldrars förvaltning där barnet har egna tillgångar till ett högre värde eller om barnet helt eller delvis äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Detsamma gäller om det som villkor i testamente eller gåvobrev anges att den egendom barnet erhåller skall stå under överförmyndarens kontroll.

Erfarenheten har visat att en liten grupp föräldrar inte förvaltar barnets tillgångar på ett betryggande sätt eller att deras levnadsförhållanden är sådana att det kan misstänkas att de inte förvaltar tillgångarna på ett betryggande sätt. Överförmyndaren har då både rätt och skyldighet att ingripa i föräldrarnas fria förvaltning genom beslut om skärpande föreskrifter. Ett sådant beslut innebär att barnets tillgångar spärras (FB 13 kap 19 §).

Beslut om skärpande föreskrifter såsom spärr av bankkonton kan fattas även
om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.

Socialtjänstförordningen

I socialtjänstförordningen stadgas det att Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den finner att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

Om du som arbetar inom socialtjänsten ser att en förmyndare, förälder eller särskilt förordnad förmyndare inte sköter sitt barns egendom på ett bra sätt eller misstänker att förmyndaren kommer missbruka pengar som barnet kommer att få framöver ska du anmäla det till Överförmyndarnämnden.

Anmälan bör omfatta:

  • vem förmyndaren/förmyndarna är
  • barnets namn och personnummer
  • på vilket sätt förmyndarna missbrukar barnets egendom
  • samt övrigt för ärendet relavanta uppgifter

Tänk på att Överförmyndarnämnden kommunicerar skrivelsen som du lämnar in till förmyndaren/förmyndarna.

Texten ovan är till viss del hämtad från SKL cirkulär 2001:32.