Förfrågan från Överförmyndarnämnden

Vad gör du om du får en förfrågan från Överförmyndarnämnden om att inkomna med uppgifter om en person som är i behov av god man eller förvaltare?

Ofta händer det att det inkommer en ansökan eller en anmälan till Överförmyndarnämnden. Det kan vara i form av ett läkarintyg eller en släktings ansökan. Överförmyndarförvaltningen har då en skyldighet att utreda om det finns ett behov av god man/förvaltare eller inte. Är det en egen ansökan eller en anhörigs ansökan skickas dessa vidare till tingsrätten för beslut. Men för att ärendet ska kunna handläggas så smidigt som möjligt ur den hjälpbehövandes perspektiv försöker Överförmyndarförvaltningen alltid utreda huruvida det finns ett behov av god man innan ansökan skickas vidare till tingsrätten.

Om förvaltningen inte får in uppgifter om det finns ett behov eller inte skickas ansökningarna vidare till tingsrätten med avstyrkan med motiveringen att behov inte kan styrkas. Anmälningar avskrivs.

Det är därför mycket viktigt att Överförmyndarnämnden får in alla uppgifter som behövs för att dels kunna styrka att det finns behov av en god man eller förvaltare, dels krävs dessa uppgifter för att förvaltningen ska kunna hitta en lämplig god man/förvaltare för just det specifika ärendet.

Nedan finner du en checklista på hur du bör gå tillväga om du får en förfrågan om uppgifter från Överförmyndarnämnden rörande god man eller förvaltare.

Se särskilt om sekretess på sidan Sekretessen bryts.

Checklista för utlämnande av uppgift

Har uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan”Uppgifter för anmälan” innehåller
 • Tänk på att det tydligt skall framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare.
 • Skicka yttrandet till Överförmyndarnämnden

Har inte uppgift

 • Om uppgift om den hjälpbehövande inte finns hos socialtjänsten.
 • Skriv ett yttrande där det framgår att socialtjänsten inte har några uppgifter om den hjälpbehövande.
 • Skicka yttrandet till Överförmyndarnämnden.

Uppgifter för anmälan

 • ekonomiska förhållandena
 • bostadssituation
 • hälsotillstånd
 • ev funktionshinder
 • social situation
 • hur personen fungerar i sin vardag
 • varför den enskildes hjälpbehov inte kan lösas på annat sätt än genom att god man eller förvaltare förordnas t.ex. genom
  • Fullmakt till anhöriga
  • Anhörigbehörighet enligt 17 kap föräldrabalken
  • Egnamedelsförvaltning med stöd av socialtjänstlagen
  • Personligt ombud
  • Att fakturor sätts på autogiro
  • Boendestöd enligt socialtjänstlagen
  • Kontaktperson eller ledsagare enligt LSS eller socialtjänstlagen
 • info om släktingar