Behovet av god man

För att en person ska få en god man förordnad för sig av hälsoskäl krävs det att fem förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

Hälsotillstånd

Den som är i behov av hjälp måste ha ett hälsotillstånd som gör att det finns ett behov av hjälp, så som fysisk eller psykisk sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. En person som till exempel kommer från ett annat land, är ny i Sverige och inte kan språket kan självklart vara i behov av hjälp, men hjälpbehovet är för en god man är inte uppfyllt bara på grund av detta utan det måste även finnas ett hälsotillstånd i botten som är orsaken till behovet av hjälp.

På grund av hälsotillståndet behöver hjälp

Hälsotillståndet måste även vara orsak till att den hjälpbehövande är i behov av hjälp. Det räcker således inte att en person till exempel har en lindrig sjukdom, så som en influensa normalt får anses vara, för att förutsättningen ska vara uppfylld.

Hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

På grund av hälsotillståndet ska personen vara i behov av hjälp. Personen ska dessutom vara i behov av hjälp med att bevaka sina rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Se mer om godmanskapets omfattning under sidan God man i vänstermenyn.

Hjälp på mindre ingripande sätt än genom godmanskap

Hela godmanskapet grundar sig på principen om minsta ingripande åtgärd och det innebär att en person endast ska ha god man om hans eller hennes behov inte kan avhjäpas på annat sätt. Som exempel kan nämnas att om den enskilde förstår kanske anhöriga kan hjälpa den enskilde genom en fullmakt.

Samtycke

Genom läkarintyget om god man framgår om den enskilde förstår vad ett godmanskap innebär eller inte. För dig som arbetar inom socialtjänsten kan det många gånger vara så att du inte har tillgång till läkarintyget och du får då försöka skapa dig en uppfattning om hur mycket personen förstår. Om personen förstår så krävs hans eller hennes samtycke för att ett godmanskap överhuvudtaget ska kunna anordnas. Om personen inte förstår vad ett godmanskap är kan det ändå bli godmanskap, men den enskildes samtycke krävs inte.

Förutsättningar för godmanskap

  • behov av hjälp på grund av hälsotillstånd
  • behov av hjälp i rättsliga och ekonomiska angelägenheter
  • inte kan få hjälp på annat sätt
  • samtycke från den enskilde finns