Behovet av förvaltare

Förvaltarskapet tillkom 1989 och ersatte därmed omyndighetsförklaringen. Anledningen till införandet av förvaltarskapet var att omyndighetsförklaringen ansågs alltför ålderdomlig och ingripande.

Skillnaden mellan förvaltarskap och godmanskap är att förvaltarskapet är en tvingande hjälpåtgärd medan godmanskapet är en helt frivillig stödåtgärd för den enskilde.

Förvaltarskapet bygger på godmanskapet men är till skillnad från godman-skapet en tvångsåtgärd från samhällets sida. Den som får förvaltare mister i princip all rättshandlingsförmåga, förmågan att själv med bindande verkan till exempel ingå olika avtal. Förvaltarskapet omprövas även varje år av överförmyndarnämnden.

Förutsättningarna för förvaltarskap är:

Alla förutsättningar för att få god man är uppfyllda

För att förvaltarskapet ska bli aktuellt krävs det att alla de förutsättningar som krävs för att ett godmanskap ska anordnas är uppfyllda. Eftersom förvaltarskapet är en tvångsåtgärd krävs det inte att den själv samtycker till förvaltarskapet.

Är ur stånd att vårda sig och sin egendom

När en person inte klarar av att sköta sig själv eller sin egendom innebär det att personen inte har kapacitet att handla rationellt rörande sig själv eller sin egendom. Det är inte tillräckligt med att en person till exempel missköter sin ekonomi. Förutsättningarna, rekvisiten, är vad man inom juridiken brukar kalla kumulativa, det innebär att alla förutsättningar måste vara uppfyllda. Om en person med andra ord är i behov av stöd genom en god man, inte kan få hjälp på annat sätt samt tar irrationella beslut som innebär skada för sig själv eller sin egendom, då är det dags att se om personen kanske behöver hjälp genom en förvaltare.

Förvaltarskapet är många gånger även till för att skydda huvudmannen mot att andra människor utnyttjar honom eller henne.

Det är inte tillräckligt med god man

Ofta kan det verka som om en person är i behov av förvaltare, men många gånger är det tillräckligt med att personen får stöd av en god man. Man bör alltid titta på hur den enskilde ställer sig till ett godmanskap innan förvaltarskap blir aktuellt.

Den hjälpbehövande kan inte få hjälp på ett mindre ingripande sätt

Även förvaltarskapet grundar sig på principen om minsta ingripande åtgärd. Det innebär att en person endast ska ha förvaltare om han eller hon inte kan få hjälp på något annat mindre ingripande sätt än förvaltarskap.

Förutsättningar för förvaltarskap

  • förutsättningar för god man är uppfyllda
  • den hjälpbehövande kan inte själv vårda sig eller sin egendom
  • den hjälpbehövande kan inte få hjälp på något mindre ingripande sätt än genom förvaltarskap